طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور بودجه برنامه مالی دولت برای یکسال مالی است که حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به سیاستها و اهداف قانونی کشور می شود. این تعریف قابل تعمیم به موسسات و شرکتهای خصوصی نیز می باشد. به این معنی که بودجه پیش بینی صورت منابع و مصارف یک سازمان در طول یکسال و در جهت پشتیبانی از برنامه ها و اهداف مورد نظر سهامداران می باشد. از لحاظ واژه شناسی و تاریخی فرانسویان در گذشته کلمه "بوژت" را به معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک به کار می بردند. این کلمه نخستین بار در انگلستان برای کیف کوچک حاوی مهر وزارت دارایی آن کشور و سپس نام کیفی گردید که صورت منابع و مصارف سالانه کشور را در آن می نهادند. کلمه بوژت فرانسوی کم کم انگلیسی شد و به صورت باجت(Budget) درآمد و نهایتا با گویش فرانسوی آن به عنوان بودجه مصطلح شد. .‌

نرم افزار برنامه و بودجه

برنامه و بودجه

طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور بودجه برنامه مالی دولت برای یکسال مالی است که حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به سیاستها و اهداف قانونی کشور می شود. این تعریف قابل تعمیم به موسسات و شرکتهای خصوصی نیز می باشد. به این معنی که بودجه پیش بینی صورت منابع و مصارف یک سازمان در طول یکسال و در جهت پشتیبانی از برنامه ها و اهداف مورد نظر سهامداران می باشد. از لحاظ واژه شناسی و تاریخی فرانسویان در گذشته کلمه "بوژت" را به معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک به کار می بردند. این کلمه نخستین بار در انگلستان برای کیف کوچک حاوی مهر وزارت دارایی آن کشور و سپس نام کیفی گردید که صورت منابع و مصارف سالانه کشور را در آن می نهادند. کلمه بوژت فرانسوی کم کم انگلیسی شد و به صورت باجت(Budget) درآمد و نهایتا با گویش فرانسوی آن به عنوان بودجه مصطلح شد.

چرا ما بودجه تولید می­کنیم

بودجه کمک می‌کند تا به کمک به برنامه ریزی عملیات واقعی مدیران را وادار به در نظر گرفتن شرایط ممکن است تغییر کند و چه اقداماتی باید انجام شود در حال حاضر و با تشویق مدیران به در نظر گرفتن مشکلات قبل از آنها بوجود می‌آیند. آن را نیز هماهنگ فعالیت سازمان توسط مدیران قانع کننده برای بررسی ارتباط بین عمل خود و کسانی که از بخش‌های دیگر کمک می‌کند. ملزومات دیگر از بودجه عبارتند از:

  • برای کنترل منابع
  • برای ارتباط برقرار کردن برنامه‌ای برای مدیران مرکز مسئولیت‌های مختلف
  • ایجاد انگیزه برای مدیران را به تلاش برای دستیابی به اهداف بودجه
  • برای ارزیابی عملکرد مدیران
  • به منظور ارائه دید به عملکرد شرکت

بودجه شرکت

بودجه یک شرکت که اغلب در سال تنظیم می‌شود، اما ممکن است بودجه به پایان رسیده، معمولاً نیاز به تلاش قابل توجه، برنامه ریزی برای آینده کوتاه مدت، به طور معمول یک سال دارد. در حالی که به طور سنتی بخش مالی تدوین بودجه شرکت، نرم‌افزار مودم اجازه می‌دهد تا صدها یا حتی هزاران نفر از مردم در بخش‌های مختلف (عملیات، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، و غیره) درآمدهای مورد انتظار و هزینه‌های خود در بودجه نهایی را فهرست کنند. اگر ارقام واقعی ارائه شده از طریق بودجه نزدیک به بودجه نهایی باشد، این نشان می‌دهد که مدیران کسب و کار خود را درک و با موفقیت آن در جهت در نظر هدایت کار خود در نظر گرفته‌اند. از سوی دیگر، اگر چهره‌های واگرا در بودجه به طور افراطی وجود داشته باشد، این سیگنال "خارج از کنترل ارسال می‌کند، و قیمت سهام می‌تواند یک نتیجه دیگرمنتهی شود.در این قسمت ما به معرفی نرم افزار مدیریت بودجه وی ساپ ایت میپردازیم.

نرم افزار مدیریت بودجه وی ساپ ایت :

ارتباط مستقیم با نرم افزار حسابداری وی ساپ ایت دارد. امکان تعیین بودجه بصورت زمانی برای هر سطح و همچنین امکان مشاهده وضعیت بودجه حسابها شامل تخصیص، مصرف و مانده در هر سطح و امکان مشاهده درصد پیشرفت مصرف اعتبار بصورت منفی یا مثبت از مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت بودجه وی ساپ ایت است.