نرم افزار دارایی وی ساپ ایت : دارای ارتباط مستقیم با نرم افزار انبار همیار است که همزمان با ثبت حواله انبار در این نرم افزار ثبت شده و شماره پلاک به آن تعلق میگیرد.اطلاعاتی که می توان در این سیستم ثبت شامل تاریخ استفاده و محاسبه ی استهلاک بصورت ماهیانه و یا تا تاریخ خاص است. نرم افزار دارایی وی ساپ ایت مانند باقی نرم افزار های مدیریت یکپارچه وی ساپ ایت دارای قابلیت گزارش گیری به صورت دلخواه مشتری را دارا میباشد. نرم افزار دارایی وی ساپ ایت قابلیت ثبت فروش دارایی ها ، اطلاعات جابجایی اموال و ثبت تعمیرات اساسی بعلاوه ارزش آنها را در خود دارد. نرم افزار دارایی وی ساپ ایت برای تکمیل گزارش های مالی جهت نگهداری در بانک های اطلاعاتی SQL مورد استفاده در جهت بهبود کسب وکار مورد استفاده قرار میگیرد. ‌

نرم افزار دارایی های ثابت

حقوق و دستمزد

نرم افزار دارایی وی ساپ ایت : دارای ارتباط مستقیم با نرم افزار انبار همیار است که همزمان با ثبت حواله انبار در این نرم افزار ثبت شده و شماره پلاک به آن تعلق میگیرد.اطلاعاتی که می توان در این سیستم ثبت شامل تاریخ استفاده و محاسبه ی استهلاک بصورت ماهیانه و یا تا تاریخ خاص است. نرم افزار دارایی وی ساپ ایت مانند باقی نرم افزار های مدیریت یکپارچه وی ساپ ایت دارای قابلیت گزارش گیری به صورت دلخواه مشتری را دارا میباشد. نرم افزار دارایی وی ساپ ایت قابلیت ثبت فروش دارایی ها ، اطلاعات جابجایی اموال و ثبت تعمیرات اساسی بعلاوه ارزش آنها را در خود دارد. نرم افزار دارایی وی ساپ ایت برای تکمیل گزارش های مالی جهت نگهداری در بانک های اطلاعاتی SQL مورد استفاده در جهت بهبود کسب وکار مورد استفاده قرار میگیرد.

دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

دارایی های با عمر زیاد که روال عملیات شرکت استفاده می شوند و مولد هستند و برای فروش مجدد خریداری نمی شوند ، استهلاک پذیر بوده (عمدتاً) و به دو دسته مشهود و غیر نامشهود طبقه بندی می شوند.

الف) دارایی ثابت مشهود

  1. دارایی های استهلاک پذیر : این دارایی ها دارای عمر اقتصادی معین و محدودی می باشند و طی عمر برآوردی خودشان مستهلک می شوند .
  2. دارایی های استهلاک ناپذیر : این دارایی ها عمر نامحدودی دارند ودر اثر استفاده تحلیل نمی روند مثل زمین
  3. دارایی های نقصان پذیر : این دارایی ها بر اثر استخراج تهی می شوند و به موجودی مواد یا کالا تبدیل می شوند . از جمله جنگلها ، معادن وذخایر طبیعی است که در تراز نامه در گروهی جدا بعنوان معادن و ذخایر طبقه بندی می شوند بنابراین ، عمر طولانی ؛ منابع آتی قابل اندازه گیری و استفاده در روال عادی عملیات سه ویژگی مهم ارایی های ثابت مشهود می باشد .

ب) دارایی های نامشهود

به دارایی های غیر جاری گفته می شود که موجودیت عینی ندارند و در عملیات جاری واحد تجاری بکار می روند از جمله حق اختراع – حق چاپ – سر قفلی نکته : آنچه که در حسابداری ثابت از اهمیت خاصی برخوردار است تعیین برای تمام شده دارایی است .

ب) دارایی های نا مشهود واستهلاک آنها

دارایی های نامشهود دارایی هایی هستند که واجد شرایط زیر باشند .

  1. فاقد ماهیت عینی و پولی است .
  2. به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجرا به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود .
  3. با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد .
  4. اندازه گیری منابع اقتصادی آتی و تعیین عمر مفید آن دشوار است .