وی ساپ ایت ارائه دهنده خدمات داشبورد مدیریتی

از مزایای استفاده از هوش تجاری می توان به موارد زیر اشاره نمود: • بهبود فرایند تصمیم گیری • بهبود فرایندهای داخلی • شناسایی و بررسی فرصت های جدید • ایجاد مزیت های رقابتی جدید همواره شرکت ها و سازمانها به دنبال استخراج اطلاعات خاص و مورد نیاز از درون سازمان خود هستند که شامل گزارشهای مالی ، فروش و آمارها و نمودارهای مقایسه میباشد از این رو پیشنهاد شرکت راهکارانفورماتیک ایران برای مشتریان خود استفاده از داشبورد های مدیریتی است. داشبورد های مدیریتی و انواع آن: داشبوردها شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکردی هوش تجاری (BI)و سایر اطلاعات مرتبط با کسب‌و‌کار که نشان‌دهنده میزان موفقیت کسب‌و‌کار در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان هستند و از این جهت در معرض توجه قرار دارند. باید این نکته را در نظر داشت که هدف اصلی یک داشبورد، استفاده از کلیه اطلاعات موجود در یک سازمان است

داشبورد مدیریتی

وی ساپ ایت ارائه دهنده داشبورد مدیریتی
از مزایای استفاده از هوش تجاری می توان به موارد زیر اشاره نمود: • بهبود فرایند تصمیم گیری • بهبود فرایندهای داخلی • شناسایی و بررسی فرصت های جدید • ایجاد مزیت های رقابتی جدید همواره شرکت ها و سازمانها به دنبال استخراج اطلاعات خاص و مورد نیاز از درون سازمان خود هستند که شامل گزارشهای مالی ، فروش و آمارها و نمودارهای مقایسه میباشد از این رو پیشنهاد شرکت راهکارانفورماتیک ایران برای مشتریان خود استفاده از داشبورد های مدیریتی است. داشبورد های مدیریتی و انواع آن: داشبوردها شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکردی هوش تجاری (BI)و سایر اطلاعات مرتبط با کسب‌و‌کار که نشان‌دهنده میزان موفقیت کسب‌و‌کار در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان هستند و از این جهت در معرض توجه قرار دارند. باید این نکته را در نظر داشت که هدف اصلی یک داشبورد، استفاده از کلیه اطلاعات موجود در یک سازمان است .

همواره شرکت ها و سازمانها به دنبال استخراج اطلاعات خاص و مورد نیاز از درون سازمان خود هستند که شامل گزارشهای مالی ، فروش و آمارها و نمودارهای مقایسه میباشد از این رو پیشنهاد شرکت راهکارانفورماتیک ایران برای مشتریان خود استفاده از داشبورد های مدیریتی است.

داشبورد های مدیریتی و انواع آن:

داشبوردها شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکردی هوش تجاری (BI)و سایر اطلاعات مرتبط با کسب‌و‌کار که نشان‌دهنده میزان موفقیت کسب‌و‌کار در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان هستند و از این جهت در معرض توجه قرار دارند. باید این نکته را در نظر داشت که هدف اصلی یک داشبورد، استفاده از کلیه اطلاعات موجود در یک سازمان است به منظور ایجاد محیط کسب و کار بهتر و فراهم سازی زمینه های کافی اطلاعاتی برای تصمیم گیری های بهینه درون سازمان که شامل 3 بخش کلی به شرح ذیل میباشند:

داشتبورد های استراتژیک (Strategic Dashboard):

 

به منظور مقایسه وضعیت سازمان با اهداف استراتژیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این داشبوردها، امکان بازبینی کلی از وضعیت کنونی سازمان را فراهم کرده و به مدیران برای تصمیم‌گیری‌های اجرایی، مانند تنظیم اهداف کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت کمک می‌کنند.

داشبورد های تحلیلی (AD):

داشبوردهای تحلیلی، با آنالیز اطلاعات، مدیریت را در اتخاذ تصمیم یاری می‌نمایند. این داشبوردها، با در اختیار داشتن یک داشبورد تحلیلی میتوان به آمارهای مقایسه ای و همچنین علل عدم رسیدن به اهداف مورد نظر پی برد.

داشبوردهای عملیاتی (OD):

داشبوردهای عملیاتی نشان دهنده عملیات های مهم و حیاتی سازمان است این داشبوردها برای نظارت بر رویدادهایی هستند که همواره در حال تغییر بوده است. این داشبوردها از اطلاعات آماری استفاده نمی‌کنند و تحلیل و آنالیزی را بر عهده ندارند. یک داشبورد عملیاتی خوب، در لحظه، قابل‌اجرا است. چنین داشبوردهایی بیشتر توسط مدیران میانی سازمان استفاده می‌شوند.